Aktualności Branżowe

Image
Z ramienia gminy umowę podpisał Wójt Gminy Pan Wiesław Michalczuk i Skarbnik Gminy Pani Marta Harasimiuk. Naszą firmę reprezentował Prokurent Konrad Ignaciuk.

/ Inwestycje

W dniu 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej przy ulicy Klonowej 6 w Jabłonnie Lackiej”, której Wykonawcą będzie Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Budir System Sp. z o.o. Sp. k. Partner Konsorcjum: PPHU IRMA Ireneusz Załęski.

Naszym zadaniem będzie wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED oraz montażem odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Ponadto w budynku zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostaną docieplone ściany oraz dach. Gruntownie zostanie zmodernizowana instalacja grzewcza.
Wartość umowy wynosi 5 498 100,00 zł.

/ Prawo Budowlane

Proces inwestycyjny po zmianach

Nowelizacja Prawa budowlanego weszła w życie 19 września 2020 i zrewolucjonizowała pewne etapy procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez ich znaczące uproszczenie i przyspieszenie. Głównym celem tzw. dużej noweli było zmniejszenie liczby dokumentów i procedur, których wymaga się na samym starcie inwestycji.

Jedną z kwestia związana z pozwoleniami na budowę ich terminem ważności oraz listą obiektów, na które takie pozwolenia nie będą dłużej wymagane.

Planując realizację inwestycji budowlanej takiej jak budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy czy budynek przemysłowy, co do zasady należy liczyć się z tym, że takie przedsięwzięcie będzie wymagać pozwolenia na budowę. Dokument ten to nic innego jak decyzja administracyjna niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych.
Image

COVID

Budowa w czasie koronawirusa będzie łatwiejsza

Wracają ułatwienia w procesie projektowania, budowy, remontu czy rozbiórki niektórych obiektów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przewiduje to czekająca już tylko na podpis prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

W trakcie prac w sejmowej komisji zdrowia rozszerzono, w stosunku do pierwotnej wersji projektu, krąg podmiotów mogących skorzystać z przewidzianych wyłączeń.

Do tych wykonujących działalność leczniczą dodano podmioty objęte obowiązkiem wykonania określonego zadania, który nałożył premier lub minister zdrowia. A także te, którym stosowne polecenie wydał wojewoda.
Podział
projektu budowlanego
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, co do zasady, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany jest jednym z podstawowych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.

Obowiązująca od 19 września 2020 r. nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmieniała treść oraz reguły sporządzania projektów budowlanych.

Nowe reguły po nowelizacji ustawy

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego projekt budowlany składa się z trzech części:
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • projektu architektoniczno-budowlanego
  • projektu technicznego
Ustawodawca szczegółowo określił, co powinna zawierać każda z wyżej wymienionych części projektu budowlanego.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i obejmuje:
  • określenie granic działki lub terenu
  • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
  • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
  • informację o obszarze oddziaływania obiektu

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny jest oczywiście możliwe w świetle obowiązującego prawa, jednak w pierwszej kolejności należy przejść przez odpowiednią procedurę ukształtowaną przez prawo budowlane, aby następnie wykonać stosowne prace adaptacyjnie zmieniające przeznaczenie danego budynku.
Prawo budowlane w art. 71 wprowadza definicję zmiany sposobu użytkowania obiektu, a mianowicie: „Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:(…) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.
Następnie w ust. 2 przywołanego art. 71 Prawa budowlanego określono warunki umożliwiające przekształcenie m.in. budynku gospodarczego na mieszkalny. Przede wszystkim tego rodzaju przebudowa musi zostać zgłoszona właściwemu organowi administracji państwowej, którym jest w pierwszej instancji właściwy miejscowo starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.
01
Za samowolę budowlaną można ukarać grzywną każdego małżonka z osobna
02
Gwarancja zapłaty dla dostawców i podwykonawców
03
Wniosek o pozwolenie na budowę nie musi zawierać projektu technicznego
04
Zbyt długi przestój oznacza wygaśnięcie pozwolenia na budowę
05
Zmiana sposobu użytkowania obiektu wpływającego na ochronę przeciwpożarową wymaga ekspertyzy
06
Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanych
07
Kara dla operatorów infrastruktury za zwlekanie z wydaniem warunków przyłączenia do sieci
08
Za rozpoczęcie robót budowlanych przed terminem należy się grzywna
09
Istotne odstąpienie od projektu budowy wymaga decyzji