Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych oraz informacji przekazywanych przez Użytkowników strony internetowej budirsystem.pl (zwanej dalej ,,Stroną”) jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były gromadzone i przechowywane w sposób bezpieczny i niedostępny dla osób trzecich. Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana w celu przekazania Państwu jasnych i rzetelnych zasad pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że każdorazowo korzystając ze Strony, podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, dlatego zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z jej treścią.
Dane osobowe pozyskiwane są oraz przetwarzane po wcześniejszym wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane są wyłącznie dane wprowadzone dobrowolnie przez Państwa do formularza.
Udostępnione przez Państwa dane osobowe, są zapisywane przez Administratora, bezpiecznie przechowywane oraz kompleksowo chronione przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. Wszelkie podejmowane przez nas działania, zabezpieczają Państwa dane, uniemożliwiając dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.
Dokonujemy bieżących kontroli nad metodami gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, przedstawiciele oraz kontrahenci w przypadkach, kiedy dostęp do danych jest niezbędny, przy czym na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.
Przekazane dane osobowe gromadzone są w celach wykonania zamówionych przez Państwa usług, zawarcia umowy, reklamacji, odstąpienia od umowy, wystawienia faktury VAT, jak również mogą służyć do celów marketingowych, statystycznych, monitorowania ruchu na stronie, ustalenia liczby anonimowych Użytkowników strony, kontrolowania jak często wyświetlana jest określona treść, lecz wyłącznie po uprzednio uzyskanej od Państwa zgodzie na przetwarzanie ich w danym celu. Każda wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu, może zostać w dowolnym momencie wycofana.
Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jest:
  • BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej ,,Administratorem”) z siedzibą w Warszawie (04-438), NIP 952 219 40 54, REGON 382 616 989.
Dane osobowe mogą być wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w jasno określonych celach, bez możliwości wykorzystania ich oraz przetwarzania ich do innych celów, na które Użytkownik nie wyraził zgody.
Image
Mają Państwo prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji w jaki sposób i w jakim celu przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane, jak również do wglądu, otrzymania kopii, modyfikacji, sprostowania nieprawdziwych informacji oraz wyrażenia woli o zaprzestaniu przetwarzania danych w dowolnym momencie.
W przypadku wątpliwości odnośnie wykorzystywanych przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy wszelkie działania w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości, w sposób pełny i zrozumiały.
Wyrażenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach jest całkowicie dobrowolna, jednakże niezbędna do pełnej realizacji usług. Zgromadzone dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane i są usuwane niezwłocznie, po ustaniu celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może się przedłużyć w przypadku konieczności wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. O wszelkich istotnych zmianach zostaną Państwo powiadomieni poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie Administratora.