Regulamin promocji

 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Black Friday” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Budir System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie,
  gen. W. Sikorskiego 9c/19, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS numer 0000772653, NIP: 9522194054; REGON: 382616989 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja przeznaczona jest dla klientów detalicznych Centrum Budowlanego adres: ul. Główna78 08-331 Sabnie (zwanych dalej Uczestnikami Promocji).
 4. Akcja promocyjna trwa w dniu 26.11.2021 r. od godziny 7:00 do godziny 17:00.
 5. Akcją promocyjną objęte są produkty wymienione w załączniku do Regulaminu wraz z określeniem ich cen w trakcie trwania promocji.
 6. Ceny promocyjne określone w załączniku nr 1 do regulaminu dotyczą zakupów z odbiorem osobistym. Podane ceny nie dotyczą dostawy towarów na życzenie.
 7. Towary nabyte w ramach Promocji objęte są zasadami zwrotu wyłącznie w przypadku, gdy ewentualny zwrot będzie dotyczył wszystkich nabytych towarów w ramach jednej transakcji, wszystkie towary będą mogły być przedmiotem zwrotu. Uczestnik promocji otrzyma zwrot środków uiszczonych przez siebie (po cenie z rabatem) podczas zakupu, w formie
  w jakiej dokonał płatności za zwracany towar.
 8. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz osób z którymi Organizatora łączy jakakolwiek umowa cywilno-prawna, które w okresie o którym mowa w ust.4 nabędą towar na warunkach Promocji, określony w załączniku do Regulaminu.
 9. Promocja nie łączy się z innym promocjami, przecenami i wyprzedażami.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zakończenia.
 11. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 12. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Black Friday”.
 13. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 14. Regulamin dostępny jest na stanowisku obsługi w Centrum Budowlanym oraz na stronie internetowej budirsystem.pl.

Załącznik nr 1

Produkt

Pojemność/rozmiar

Cena brutto

Gładź Gs-2 Franspol

20 kg

35,99 zł

Klej do siatki Izolbet KSu

25 kg

19,69 zł

Klej do styropianu Izolbet KS

25 kg

15,49 zł

Płyta KNAUF A13 1200X2600 BIAŁA    

1200x2600

19,99 zł

Knauf klej do płytek K1

25 kg

18,99 zł

Greinplast premium farba lateksowa

10 L

112,99 zł